Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:22

New American Standard Bible
Acts 24:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Felix, having quite accurate knowledge about the Way, adjourned them, saying, "When Lysias the commander comes down, I will decide your case."
NA26 – Ἀνεβάλετο (5639) δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς (5761) τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, (5631) Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ (5632) διαγνώσομαι (5695) τὰ καθ ὑμᾶς,
WH – ανεβαλετο (5639) δε αυτους ο φηλιξ ακριβεστερον ειδως (5761) τα περι της οδου ειπας (5631) οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη (5632) διαγνωσομαι (5695) τα καθ υμας
PES – ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܰܗܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile