Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:15-18

New American Standard Bible
Colossians 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation:
NA26 – ὅς ἐστιν (5748) εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
WH – ος εστιν (5719) εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܘܒ݂ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for by Him all things were created, {both} in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones, or dominions, or rulers, or authoritiesall things have been created through Him and for Him.
NA26 – ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη (5681) τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, (5769)
WH – οτι εν αυτω εκτισθη (5681) τα παντα εν τοις ουρανοις και επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται (5769)
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܪܺܝ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܶܢ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܐܰܪܟ݂ܰܘܣ ܘܶܐܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܪܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He is before all things, and in Him all things hold together.
NA26 – καὶ αὐτός ἐστιν (5748) πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν. (5758)
WH – και αυτος εστιν (5719) προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν (5758)
PES – ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܶܗ ܩܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He is also the head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything.
NA26 – καὶ αὐτός ἐστιν (5748) κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν (5748) ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται (5638) ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, (5723)
WH – και αυτος εστιν (5719) η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν (5719) [ [η] | ] αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται (5638) εν πασιν αυτος πρωτευων (5723)
PES – ܘܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܪܺܫܳܐ ܘܒ݂ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile