Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:16

New American Standard Version
Galatians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, ""And to seeds," as {referring} to many, but {rather} to one, ""And to your seed," that is, Christ.
NA26 – τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν (5681) αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει, (5719) Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ ὡς ἐφ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν (5748) Χριστός.
WH – τω δε αβρααμ ερρεθησαν (5681) αι επαγγελιαι και τω σπερματι αυτου ου λεγει (5719) και τοις σπερμασιν ως επι πολλων αλλ ως εφ ενος και τω σπερματι σου ος εστιν (5719) χριστος
PES – ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܶܟ݂ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܙܰܪܥܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܠܳܐ ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܚܰܕ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile