Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:5

New American Standard Bible
Hebrews 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Enoch was taken up so that he would not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for before he was taken up, he was attested to have been pleasing to God.
NA26 – Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη (5681) τοῦ μὴ ἰδεῖν (5629) θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο (5712) διότι μετέθηκεν (5656) αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται (5769) εὐαρεστηκέναι (5721) τῷ θεῷ,
WH – πιστει ενωχ μετετεθη (5681) του μη ιδειν (5629) θανατον και ουχ ηυρισκετο (5712) διοτι μετεθηκεν (5656) αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται (5769) ευαρεστηκεναι (5760) τω θεω
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܢܺܝ ܚܢܽܘܟ݂ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܛܥܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܝܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile