Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:15

New American Standard Bible
Hebrews 12:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See to it that no one comes short of the grace of God; that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many become defiled;
NA26 – ἐπισκοποῦντες class="show tvm">(5723) μή τις ὑστερῶν class="show tvm">(5723) ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα class="show tvm">(5723) ἐνοχλῇ class="show tvm">(5725) καὶ δι αὐτῆς μιανθῶσιν class="show tvm">(5686) πολλοί,
WH – επισκοπουντες class="show tvm">(5723) μη τις υστερων class="show tvm">(5723) απο της χαριτος του θεου μη τις ριζα πικριας ανω φυουσα class="show tvm">(5723) ενοχλη class="show tvm">(5725) και δι αυτης μιανθωσιν class="show tvm">(5686) [ οι | ] πολλοι
PES – ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܪܳܪܶܐ ܢܰܦ݁ܶܩ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile