Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:6

New American Standard Version
James 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court?
NA26 – ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε (5656) τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν (5719) ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν (5719) ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
WH – υμεις δε ητιμασατε (5656) τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν (5719) υμων και αυτοι ελκουσιν (5719) υμας εις κριτηρια
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile