Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:13

New American Standard Bible
James 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Come now, you who say, "Today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there and engage in business and make a profit."
NA26 – Ἄγε (5720) νῦν οἱ λέγοντες, (5723) Σήμερον αὔριον πορευσόμεθα (5695) εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν (5692) ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα (5695) καὶ κερδήσομεν· (5692)
WH – αγε (5720) νυν οι λεγοντες (5723) σημερον η αυριον πορευσομεθα (5695) εις τηνδε την πολιν και ποιησομεν (5692) εκει ενιαυτον και εμπορευσομεθα (5695) και κερδησομεν (5692)
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܚܳܪ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܪܺܝܢܰܢ ܘܝܳܬ݂ܪܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile