Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:7

New American Standard Bible
James 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore be patient, brothers {and sisters,} until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it, until it gets the early and late rains.
NA26 – Μακροθυμήσατε (5657) οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ (5628) γεωργὸς ἐκδέχεται (5736) τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν (5723) ἐπ αὐτῷ ἕως λάβῃ (5632) πρόϊμον καὶ ὄψιμον.
WH – μακροθυμησατε (5657) ουν αδελφοι εως της παρουσιας του κυριου ιδου (5640) ο γεωργος εκδεχεται (5736) τον τιμιον καρπον της γης μακροθυμων (5723) επ αυτω εως λαβη (5632) προιμον και οψιμον
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܓ݁ܰܪܘ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܦ݂ܺܐܪܶܐ ܝܰܩܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܶܗ ܘܡܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile