Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 15:15

New American Standard Bible
John 15:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, because all things that I have heard from My Father I have made known to you.
NA26 – οὐκέτι λέγω (5719) ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν (5758) τί ποιεῖ (5719) αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα (5758) φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα (5656) παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα (5656) ὑμῖν.
WH – ουκετι λεγω (5719) υμας δουλους οτι ο δουλος ουκ οιδεν (5758) τι ποιει (5719) αυτου ο κυριος υμας δε ειρηκα (5758) φιλους οτι παντα α ηκουσα (5656) παρα του πατρος μου εγνωρισα (5656) υμιν
PES – ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ ܪܳܚܡܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܩܪܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile