Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:11,32

New American Standard Bible
John 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen, and you {people} do not accept our testimony.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) σοι ὅτι οἴδαμεν (5758) λαλοῦμεν (5719) καὶ ἑωράκαμεν (5758) μαρτυροῦμεν, (5719) καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. (5719)
WH – αμην αμην λεγω (5719) σοι οτι ο οιδαμεν (5758) λαλουμεν (5719) και ο εωρακαμεν (5758) μαρτυρουμεν (5719) και την μαρτυριαν ημων ου λαμβανετε (5719)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 3:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "What He has seen and heard, of this He testifies; and no one accepts His testimony.
NA26 – ἑώρακεν (5758) καὶ ἤκουσεν (5656) τοῦτο μαρτυρεῖ, (5719) καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. (5719)
WH – ο εωρακεν (5758) και ηκουσεν (5656) τουτο μαρτυρει (5719) και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει (5719)
PES – ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile