Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:37

New American Standard Bible
John 7:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the last day, the great {day} of the feast, Jesus stood and cried out, saying, ""If anyone is thirsty, let him come to Me and drink.
NA26 – Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει (5715) Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, (5723) Ἐάν τις διψᾷ (5725) ἐρχέσθω (5737) πρός με καὶ πινέτω. (5720)
WH – εν δε τη εσχατη ημερα τη μεγαλη της εορτης [ | ] ο ιησους και εκραξεν (5656) λεγων (5723) εαν τις διψα (5725) ερχεσθω (5737) προς με και πινετω (5720)
PES – ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܨܗܶܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܢܶܫܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile