Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:14-19

New American Standard Bible
Luke 11:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was casting out a demon, and it was mute; when the demon had gone out, the mute man spoke; and the crowds were amazed.
NA26 – Καὶ ἦν (5713) ἐκβάλλων (5723) δαιμόνιον ,καὶ αὐτὸ ἦν (5713) κωφόν· ἐγένετο (5633) δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν (5656) κωφός. καὶ ἐθαύμασαν (5656) οἱ ὄχλοι·
WH – και ην (5707) εκβαλλων (5723) δαιμονιον [ κωφον | [και αυτο ην] (5707) κωφον ] εγενετο (5633) δε του δαιμονιου εξελθοντος (5631) ελαλησεν (5656) ο κωφος και εθαυμασαν (5656) οι οχλοι
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܪܫܳܐ ܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܰܘ ܚܰܪܫܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some of them said, ""He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons."
NA26 – τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, (5628) Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει (5719) τὰ δαιμόνια·
WH – τινες δε εξ αυτων [ | ] εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει (5719) τα δαιμονια
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Others, to test {Him,} were demanding of Him a sign from heaven.
NA26 – ἕτεροι δὲ πειράζοντες (5723) σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν (5707) παρ αὐτοῦ.
WH – ετεροι δε πειραζοντες (5723) σημειον εξ ουρανου εζητουν (5707) παρ αυτου
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He knew their thoughts and said to them, ""Any kingdom divided against itself is laid waste; and a house {divided} against itself falls.
NA26 – αὐτὸς δὲ εἰδὼς (5761) αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, (5743) καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. (5719)
WH – αυτος δε ειδως (5761) αυτων τα διανοηματα ειπεν (5627) αυτοις πασα βασιλεια εφ εαυτην διαμερισθεισα (5685) ερημουται (5743) και οικος επι οικον πιπτει (5719)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul.
NA26 – εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται (5701) βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε (5719) ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν (5721) με τὰ δαιμόνια.
WH – ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη (5681) πως σταθησεται (5701) η βασιλεια αυτου οτι λεγετε (5719) εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλειν (5721) με τα δαιμονια
PES – ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And if I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? So they will be your judges.
NA26 – εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω (5719) τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; (5719) διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. (5704)
WH – ει δε εγω εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλω (5719) τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν (5719) δια τουτο αυτοι υμων κριται εσονται (5695)
PES – ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile