Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:30

New American Standard Bible
Luke 21:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as soon as they put forth {leaves,} you see for yourselves and know that summer is now near.
NA26 – ὅταν προβάλωσιν (5632) ἤδη, βλέποντες (5723) ἀφ ἑαυτῶν γινώσκετε (5719) ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· (5748)
WH – οταν προβαλωσιν (5632) ηδη βλεποντες (5723) αφ εαυτων γινωσκετε (5719) οτι ηδη εγγυς το θερος εστιν (5719)
PES – ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܦ݂ܪܥܺܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܩܰܝܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile