Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:3

New American Standard Bible
Luke 22:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Satan entered Judas, the one called Iscariot, who belonged to the number of the twelve.
NA26 – Εἰσῆλθεν (5627) δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον (5746) Ἰσκαριώτην, ὄντα (5752) ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
WH – εισηλθεν (5627) δε σατανας εις ιουδαν τον καλουμενον (5746) ισκαριωτην οντα (5723) εκ του αριθμου των δωδεκα
PES – ܥܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile