Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:40

New American Standard Bible
Luke 8:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as Jesus was returning, the people welcomed Him, for they had all been waiting for Him.
NA26 – Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν (5721) τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὄχλος, ἦσαν (5713) γὰρ πάντες προσδοκῶντες (5723) αὐτόν.
WH – εν δε τω υποστρεφειν (5721) τον ιησουν απεδεξατο (5662) αυτον ο οχλος ησαν (5707) γαρ παντες προσδοκωντες (5723) αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile