Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:49

New American Standard Bible
Luke 8:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was still speaking, someone came from {the house of} the synagogue official, saying, "Your daughter has died; do not trouble the Teacher anymore."
NA26 – Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἔρχεταί (5736) τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων (5723) ὅτι Τέθνηκεν (5758) θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε (5720) τὸν διδάσκαλον.
WH – ετι αυτου λαλουντος (5723) ερχεται (5736) τις παρα του αρχισυναγωγου λεγων (5723) οτι τεθνηκεν (5758) η θυγατηρ σου μηκετι σκυλλε (5720) τον διδασκαλον
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܰܥܡܶܠ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile