Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:25

New American Standard Bible
Mark 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
NA26 – ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, class="show tvm">(5632) οὔτε γαμοῦσιν class="show tvm">(5719) οὔτε γαμίζονται, class="show tvm">(5743) ἀλλ εἰσὶν class="show tvm">(5748) ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν class="show tvm">(5632) ουτε γαμουσιν class="show tvm">(5719) ουτε γαμιζονται class="show tvm">(5743) αλλ εισιν class="show tvm">(5719) ως αγγελοι εν τοις ουρανοις
PES – ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile