Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:56

New American Standard Bible
Mark 6:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And wherever He entered villages, or cities, or a countryside, they were laying the sick in the marketplaces and imploring Him that they might just touch the fringe of His cloak; and all who touched it were being healed.
NA26 – καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο (5711) εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν (5707) τοὺς ἀσθενοῦντας, (5723) καὶ παρεκάλουν (5707) αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· (5672) καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο (5662) αὐτοῦ ἐσῴζοντο. (5712)
WH – και οπου αν εισεπορευετο (5711) εις κωμας η εις πολεις η εις αγρους εν ταις αγοραις ετιθεσαν (5707) τους ασθενουντας (5723) και παρεκαλουν (5707) αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται (5672) και οσοι αν ηψαντο (5662) αυτου εσωζοντο (5712)
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܠܟ݂ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile