Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:29

New American Standard Bible
Matthew 15:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Departing from there, Jesus went along by the Sea of Galilee, and having gone up on the mountain, He was sitting there.
NA26 – Καὶ μεταβὰς (5631) ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν (5627) παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς (5631) εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο (5711) ἐκεῖ.
WH – και μεταβας (5631) εκειθεν ο ιησους ηλθεν (5627) παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας (5631) εις το ορος εκαθητο (5711) εκει
PES – ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile