Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:24

New American Standard Bible
Matthew 24:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect.
NA26 – ἐγερθήσονται (5701) γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν (5692) σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·
WH – εγερθησονται (5701) γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν (5692) σημεια μεγαλα και τερατα ωστε [ πλανασθαι (5745) | πλανησαι (5658) ] ει δυνατον και τους εκλεκτους
PES – ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܺܝܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܛܥܽܘܢ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile