Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:3

New American Standard Bible
Revelation 17:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he carried me away in the Spirit into a wilderness; and I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names, having seven heads and ten horns.
NA26 – καὶ ἀπήνεγκέν (5656) με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον (5627) γυναῖκα καθημένην (5740) ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα (5723) ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων (5723) κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.
WH – και απηνεγκεν (5656) με εις ερημον εν πνευματι και ειδον (5627) γυναικα καθημενην (5740) επι θηριον κοκκινον [ γεμοντα (5723) | <γεμοντα> (5723) ] ονοματα βλασφημιας εχων (5723) κεφαλας επτα και κερατα δεκα
PES – ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܪܺܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile