Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:13,15

New American Standard Bible
Revelation 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in the middle of the lampstands {I saw} one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and wrapped around the chest with a golden sash.
NA26 – καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον (5765) ποδήρη καὶ περιεζωσμένον (5772) πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·
WH – και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον (5765) ποδηρη και περιεζωσμενον (5772) προς τοις μαστοις ζωνην χρυσαν
PES – ܘܒ݂ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܫ ܐܰܦ݂ܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܨܶܝܕ݂ ܬ݁ܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His feet were like burnished bronze when it has been heated to a glow in a furnace, and His voice was like the sound of many waters.
NA26 – καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, (5772) καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
WH – και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενης (5772) και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
PES – ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܕ݁ܡܰܚܰܡ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile