Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:14-15

New American Standard Bible
Romans 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace.
NA26 – ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, (5692) οὐ γάρ ἐστε (5748) ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.
WH – αμαρτια γαρ υμων ου κυριευσει (5692) ου γαρ εστε (5719) υπο νομον αλλα υπο χαριν
PES – ܘܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܛܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!
NA26 – Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν (5661) ὅτι οὐκ ἐσμὲν (5748) ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο. (5636)
WH – τι ουν αμαρτησωμεν (5661) οτι ουκ εσμεν (5719) υπο νομον αλλα υπο χαριν μη γενοιτο (5636)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܚܛܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܚܳܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile