Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #05526 - שָׂכַךְ

Transliteration
sâkak, śâkak
Phonetics
saw-kak', saw-kak'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1475,1492,2259,2260
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) (Qal) to hedge, fence about, shut in

2) to block, overshadow, screen, stop the approach, shut off, cover

2a) (Qal)

2a1) to screen, cover

2a2) to cover oneself

2a3) protector (participle)

2b) (Hiphil)

2b1) to screen, cover

2b2) to cover, defecate (euphemism)

3) (Qal) to cover, lay over

4) to weave together

4a) (Qal) to weave together

4b) (Pilpel) to weave, weave together

Greek Equivalent Words:
Strong #: 4028 ‑ περικαλύπτω (per‑ee‑kal‑oop'‑to);  2521 ‑ κάθημαι (kath'‑ay‑mahee);  2681 ‑ κατασκηνόω (kat‑as‑kay‑no'‑o);  5420 ‑ φράσσω (fras'‑so);  1892 ‑ ἐπεγείρω (ep‑eg‑i'‑ro);  1982 ‑ ἐπισκιάζω (ep‑ee‑skee‑ad'‑zo);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (24)
Exodus
5
Judges
1
1 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
Job
3
Psalms
4
Isaiah
3
Lamentations
2
Ezekiel
2
Nahum
1
HCS ( 0 )
HCS (24)
Exodus
5
Judges
1
1 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
Job
4
Psalms
4
Isaiah
2
Lamentations
2
Ezekiel
2
Nahum
1
BSB (24)
Exodus
5
Judges
1
1 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
Job
4
Psalms
4
Isaiah
2
Lamentations
2
Ezekiel
2
Nahum
1
ESV (15)
1 Samuel
1
1 Chronicles
1
Job
3
Psalms
4
Isaiah
2
Lamentations
2
Ezekiel
2
WEB (23)
Exodus
5
Judges
1
1 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
Job
2
Psalms
4
Isaiah
3
Lamentations
2
Ezekiel
2
Nahum
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

1333) kx (סכ SK) AC: Cover CO: Booth AB: ?: The pictograph x is a picture of a thorn representing protection, the k is a picture of the palm of the hand representing a covering. Combined these mean "protective covering". The watcher over the crops, flock or herd, would construct a covering (booth) as a shelter from the sun, wind or rain. These coverings were often constructed on an elevated position, and from materials readily available such as bushes, thorns and small trees. (eng: shack - with the exchange of the s and sh)

A) kx (סכ SK) AC: Cover CO: Booth AB: ?: A covering, hedge or thicket of thorns or bushes for protection from the elements or predators.

Nm) kx (סכ SK) - I. Booth: II. Thorn:[df: KV]KJV (2): multitude, prick - Strongs: H5519 (סַךְ), H7899 (שֵׂךְ)

am ) kxm (מסכ MSK) - Covering: In the sense of a booth as a covering. KJV (25): hanging, covering, curtain - Strongs: H4539 (מָסָךְ)

sm) nikx (סכינ SKYN) - Knife: A sharp point like a thorn. [df: NykV] KJV (1): knife - Strongs: H7915 (שַׂכִּין)

B) kkx (סככ SKK) AC: Cover CO: Hedge AB: ?: The intertwining branches of thorn bushes for making a defensive wall.

V) kkx (סככ SKK) - Hedge: To surround with a wall of protection or covering. [df: KkV] KJV (23): (vf: Paal, Hiphil, Pilpel, Participle) cover, covering, defense, defend, hedge, join, set, shut - Strongs: H5526 (שָׂכַךְ)

J) kfx (סוכ SWK) AC: Cover CO: Booth AB: ?: The booth is a covering.

V) kfx (סוכ SWK) - Hedge: To surround as hedge of protection. [df: KwV] KJV (3): (vf: Paal) hedge, fence - Strongs: H7753 (שׂוּךְ)

Nm ) kfx (סוכ SWK) - I. Booth:A dwelling place. [df: KV]II. Branch:As used for making booths. [df: KwV]KJV (5): tabernacle, den, pavilion, covert, bough - Strongs: H5520 (סֹךְ), H7900 (שׂךְ)

Nf1 ) ekfx (סוכה SWKH) - I. Booth:A dwelling place. II. Harpoon:As a barbed thorn. [df: hkV]III. Branch: Used for building a booth. [df: hkwV] KJV (34): tabernacle, booth, pavilion, cottage, covert, tent, branch - Strongs: H5521 (סֻכָּה), H7754 (שׂוֹכָה), H7905 (שֻׂכָּה)

kf1 ) ekfxm (מסוכה MSWKH) - Hedge: As a wall of thorns. [df: hkwVm hkVm] KJV (4): hedge, covering - Strongs: H4534 (מְסוּכָה), H4540 (מְסֻכָה), H4881 (מְשׂוּכָה)

L) kxi (יסכ YSK) AC: ? CO: Booth AB: ?

am ) kxfm (מוסכ MWSK) - Booth: KJV (2): covert - Strongs: H4329 (מֵיסָךְ)

M) kix (סיכ SYK) AC: ? CO: Booth AB: ?

Nf3 ) tfkix (סיכות SYKWT) - Booth: KJV (1): tabernacle - Strongs: H5522 (סִכּוּת)

N) ikx (סכי SKY) AC: Cover CO: ? AB: ?

dm ) ifkx (סכוי SKWY) - Covering: [df: ywkV] KJV (1): heart - Strongs: H7907 (שֶׂכְוִי)

Adopted Roots:

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

שָׂכַךְ i.q. סָכַךְ

(1)  to weave, to fence.

(2) to cover, Exodus 33:22.-Hence שֵׂךְ, שׂךְ, שֻׁכָּה, and מְשׂוּכָּה.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
הַסֹּכֵ֔ךְ הַסֹּכֵֽךְ׃ הַסּוֹכֵ֑ךְ הסוכך הסכך הסכך׃ וְסִכְסַכְתִּ֤י וְסַכֹּתָ֥ וְסֹכְכִ֖ים וְשַׂכֹּתִ֥י וְתָסֵ֣ךְ וַיָּ֕סֶךְ וַיָּ֖סֶךְ וַיָּ֣סֶךְ וַיָּסֹ֧כּוּ ויסך ויסכו וסככים וסכסכתי וסכת ושכתי ותסך יְסַכְסֵֽךְ׃ יְסֻכֻּ֣הוּ יָ֣סֶךְ יסך יסכהו יסכסך׃ לְהָסֵ֣ךְ להסך מֵסִ֥יךְ מסיך סַכֹּ֤תָה סַכֹּ֥תָה סַכּ֤וֹתָה סֹֽכְכִ֤ים סֹכְכִ֤ים סכותה סככים סכתה תְּ֝סֻכֵּ֗נִי תְּסֹכְכֵֽנִי׃ תסככני׃ תסכני has·sō·ḵêḵ has·sō·w·ḵêḵ hassoChech hassōḵêḵ hassōwḵêḵ lə·hā·sêḵ lehaSech ləhāsêḵ mê·sîḵ meSich mêsîḵ sak·kō·ṯāh sak·kō·w·ṯāh sakKotah sakkōṯāh sakkōwṯāh sō·ḵə·ḵîm socheChim sōḵəḵîm tə·sō·ḵə·ḵê·nî tə·suk·kê·nî tesocheCheni təsōḵəḵênî tesukKeni təsukkênî vaiYasech vaiyaSokku vesakkoTa vesakkoTi vesichsachTi vesocheChim vetaSech way·yā·seḵ way·yā·sōk·kū wayyāseḵ wayyāsōkkū wə·sak·kō·ṯā wə·śak·kō·ṯî wə·siḵ·saḵ·tî wə·sō·ḵə·ḵîm wə·ṯā·sêḵ wəsakkōṯā wəśakkōṯî wəsiḵsaḵtî wəsōḵəḵîm wəṯāsêḵ yā·seḵ Yasech yāseḵ yə·saḵ·sêḵ yə·suk·ku·hū yesachSech yəsaḵsêḵ yesukKuhu yəsukkuhū
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: