corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.10.17
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2334 - θεωρέω

Transliteration
theōréō
Phonetics
theh-o-reh'-o  
Word Origin
from a derivative of (2300) (perhaps by add. of (3708))
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:315,706
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to be a spectator, look at, behold
  1. to view attentively, take a view of, survey
   1. to view mentally, consider
 2. to see
  1. to perceive with the eyes, to enjoy the presence of one
  2. to discern, descry
  3. to ascertain, find out by seeing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2161 ‑ זָמַם (zaw‑mam');  2372 ‑ חָזָה (khaw‑zaw);  2372 ‑ חָזָה (khaw‑zaw);  3974 ‑ מְאֹרָה ((1,2) maw‑ore', (3,4) meh‑o‑raw');  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (57) NAS (53) HCS (57)
Matthew 2
Mark 7
Luke 7
John 21
Acts 14
Hebrews 1
1 John 1
Revelation 2
Matthew 2
Mark 6
Luke 7
John 18
Acts 14
Hebrews 1
1 John 1
Revelation 2
Matthew 2
Mark 7
Luke 7
John 24
Acts 14
1 John 1
Revelation 2
BYZ TIS TR
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 1
V-IAI-1S 1
V-IAI-3P 1
V-IAI-3S 2
V-PAI-1S 4
V-PAI-2P 11
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 3
V-PAI-3S 9
V-PAM-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-APM 1
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NPF 2
V-PAP-NPM 6
V-PAP-NSM 4
V-PAS-2P 1
V-PAS-3P 1
V-PAS-3S 1
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3S 1
V-FAI-3P 1
V-IAI-1S 1
V-IAI-3P 2
V-IAI-3S 1
V-PAI-1S 4
V-PAI-2P 11
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 3
V-PAI-3S 9
V-PAN 2
V-PAP-APM 1
V-PAP-GPM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPF 2
V-PAP-NPM 4
V-PAP-NSM 4
V-PAS-2P 1
V-PAS-3P 1
V-PAS-3S 1
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 1
V-IAI-1S 1
V-IAI-3P 1
V-IAI-3S 2
V-PAI-1S 4
V-PAI-2P 11
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 3
V-PAI-3S 9
V-PAM-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-APM 1
V-PAP-DSM 1
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NPF 2
V-PAP-NPM 6
V-PAP-NSM 4
V-PAS-2P 1
V-PAS-3P 1
V-PAS-3S 1
NA WH
V-PAI-1S 1
V-PAN 1
V-PAPNPM 1
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3S 1
V-FAI-3P 1
V-IAI-1S 1
V-IAI-3P 3
V-IAI-3S 1
V-PAI-1S 5
V-PAI-2P 11
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 3
V-PAI-3S 9
V-PAM-2P 1
V-PAN 2
V-PAP-APM 1
V-PAP-GPM 1
V-PAP-GSM 1
V-PAP-NPF 2
V-PAP-NPM 5
V-PAP-NSM 4
V-PAS-2P 1
V-PAS-3P 1
V-PAS-3S 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

θεωρ-έω: — Pass., fut. -ηθήσομαι S.E. M. 8.280: fut. Med. in pass.sense, ib. 1.70, Ael. VH 7.10: (θεωρός):

I

1. to be a θεωρός 1 (q.v.), μαντεύεσθαι καὶ θ. Th. 5.18; ἐγὼ δὲ τεθεώρηκα πώποτ' οὐδαμοῖ πλὴν ἐς Πάρον Ar. V. 1188; of the states which sent θεωροί, οἱ Ἀθηναῖοι ἐθεώρουν ἐς τὰ Ἴσθμια Th. 8.10.

2. to be sent to consult an oracle, Pl. 315b.

II of spectators at games, τὰ Ὀλύμπια Hdt. 1.59; ἀγῶνα Id. 8.26, X. An. 1.2.10; θ. τινά to see him act, Thphr. Char. 11.3: abs., And. 4.20, D. 18.265; to go as a spectator, ἐς τὰ Ἐφέσια Th. 3.104; ἐς Ὀλυμπίαν Luc. Tim. 50; v. sub ὀβολός 1.

III

1. look at, behold, γῆν πολλήν Hdt. 4.76; τύχας τινός A. Pr. 304; τὰ περὶ τὸν πόλεμον Pl. R. 467c; inspect, review soldiers, X. An. 1.2.16, HG 4.5.6: abs., gaze, gape, ἑστηκὼς θ. Thphr. Char. 4.5: Astrol., = ἐπιθεωρέω 5, τὴν σελήνην Gal. 19.542.

2. of the mind, contemplate, consider, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θ. Pl. Grg. 523e; τὰ ὄντα ᾗ ὄντα Arist. Metaph. 1003b15, cf. D. 1.12, Epicur. Nat. 2.6, etc.: folld. by an interrog., τοῦτο θ., εἰ τἀληθῆ λέγω D. 3.3; θ. τινά, ὁποτέρου τοῦ βίου ἐστίν Aeschin. 3.168; πόσας ἔχουσι διαφοράς Arist. GA 761a11; θ. τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμους Id. EN 1140a24; θ. τι ἔκ τινος to judge of one thing by another, τὴν ἔννοιαν ἐκ τῶν ἔργων Isaiah 1:13, cf. Aeschin. 3.160; θ. τι πρός τι compare one thing with another, D. 18.17; πρὸς τοὺς πρὸ ἐμαυτοῦ.. κρίνωμαι καὶ θεωρῶμαι; ib.315; τοὺς πρέσβεις θ. πρὸς τὸν καιρὸν καθ' ὃν ἐπρές βευον Aeschin. 2.80; θ. [τι τεκμηρίοις ] D. 21.199. observe, θ. μᾶλλον τοὺς πέλας δυνάμεθα ἢ ἑαυτούς Arist. EN 1169b33, cf. Pol. 1263b25,al.; ταῦτα ἐμοῦ ἐθεωρήσατε, ὡς.. ποιουμένου Lycurg. 28: Pass., τεθεώρηται τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν περιστερῶν Arist. HA 562a23, cf. 540b19,al.; λόγῳ θεωρεῖσθαι, of objects not accessible to sense, Phld. D. 3.10: abs., ὡς καὶ ἐπ' ἄλλων θεωρεῖται ib.1.13. perceive, c. inf., ἀναγκαῖον ὑπάρχειν D.S. 13.88. abs., speculate, theorize, ἀκριβῶς, φορτικῶς, Arist. Pol. 1280b28, Metaph. 1001b14; λογικῶς, φυσικῶς, Id. APo. 88a19, Cael. 304a25; περί τινος Id. Metaph. 1004b1, 983a33 (Pass.); θ. ἔκ τινος to conclude by observation from.., ib. 1029a26; διά τινος Id. Mete. 353b18: Pass., ἡ παρὰ τοῖς Ἕλλησι τεθεωρημένη μάθησις Ael.Tact. Prooem. (θεωρήσασα is prob. corrupt for ἐωρ- in S. OC 1084 (lyr.).)

Thayer's Expanded Definition

θεωρέω, θεωρῶ; imperfect ἐθεώρουν; (future θεωρήσω, John 7:3 T Tr WH); 1 aorist ἐθεώρησα; (θεωρός a spectator, and this from θεάομαι, which see (cf. Vanicek, p. 407; Liddell and Scott, under the word; Allen in the American Journ. of Philol. i., p. 131f)); (from Aeschylus and Herodotus down); the Sept. for רָאָה and Chaldean חָזָה;

1. to he a spectator, look at, behold, German schauen (the θεωροι were men who attended the games or the sacrifices as public deputies; cf. Grimm on 2 Macc. 4:19); absolutely: Matthew 27:55; Mark 15:40; Luke 23:35; followed by indirect discourse, Mark 12:41; Mark 15:47; used especially of persons and things looked upon as in some respect noteworthy: τινα, John 6:40; John 16:10, 16ff,19; Acts 3:16; Acts 25:24; Revelation 11:11f; θεωρῶν τόν υἱόν θεωρεῖ τόν πατέρα, the majesty of the Father resplendent in the Son, John 12:45; τινα with participle (Buttmann, 301 (258): Mark 5:15); Luke 10:18; John 6:19; (); ; (1 John 3:17); τί, Luke 14:29; Luke 21:6; Luke 23:48; Acts 4:13; τά σημεῖα, John 2:23; John 6:2 L Tr WH; Acts 8:13, (θαυμαστά τέρατα, Wis. 19:8); τά ἔργα τοῦ Χριστοῦ, John 7:3; τί with participle, John 20:6; Acts 7:56; Acts 10:11; followed by ὅτι, Acts 19:26; to view attentively, take a view of, survey: τί, Matthew 28:1; to view mentally, consider: followed by orat. obliq., Hebrews 7:4.

2. to see; i. e.

a. to perceive with the eyes: πνεῦμα, Luke 24:37; τινα with a participle, Luke 24:39; τινα, ὅτι, John 9:8; τό πρόσωπον τίνος (after the Hebrew; see πρόσωπον, 1 a.), equivalent to to enjoy the presence of one, have contact with him, Acts 20:38; οὐκέτι θεωρεῖν τινα, used of one from whose sight a person has been withdrawn, John 14:19; οὐ θεωρεῖ κόσμος τό πνεῦμα, i. e. so to speak, has no eyes with which it can see the Spirit; he cannot render himself visible to it, cannot give it his presence and power, John 14:17.

b. to discern, descry: τί, Mark 5:38; τινα, Mark 3:11; Acts 9:7.

c. to ascertain, find out, by seeing: τινα with a predicate accusative, Acts 17:22; τί with participle, Acts 17:16; Acts 28:6; ὅτι, Mark 16:4; John 4:19; John 12:19; Acts 19:26; Acts 27:10; followed by indirect discourse, Acts 21:20; Hebraistically (see εἰδῶ, I. 5) equivalent to to get knowledge of: John 6:62 (τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα the Son of Man by death ascending; cf. Lücke, Meyer (yet cf. Weiss in the 6te Aufl.), Baumg.-Crusius, in the place cited); τόν θάνατον i. e. to die, John 8:51; and on the other hand, τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, to be a partaker of the glory, i. e. the blessed condition in heaven, which Christ enjoys, John 17:24, cf. John 17:22. (Compare: ἀναθεωρέω, παραθεωρέω.) [SYNONYMS: θεωρεῖν, θέασθαι, ὁρᾶν, σκοπεῖν: θεωρεῖν is used primarily not of an indifferent spectator, but of one who looks at a thing with interest and for a purpose; θεωρεῖν would be used of a general officially reviewing or inspecting an army, θέασθαι of a lay spectator looking at the parade. θεωρεῖν as denoting the careful observation of details can even be contrasted with ὁρᾶν in so far as the latter denotes only perception in the general; so used θεωρεῖν quite coincides with σκοπεῖν Schmidt 1:11; see also Green, 'Critical Note' on Matthew 7:3. Cf. under the words, ὁράω, σκοπέω.]

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

θεωρέω , -

(< θεωρός , a spectator, < θεάομαι )

[in LXX chiefly for H7200, H2372;]

(pres. and impf. only, exc. John 7:3 (fut.), Matthew 28:1, Luke 23:48, John 8:51, Revelation 11:12 (aor.); El., § 24);

1. (cl.), to look at, gaze, behold: absol., Matthew 27:55, Mark 15:40, Luke 23:35; seq. πῶς , Mark 12:41; ποῦ , Mark 15:47; c. acc pers., John 6:40; John 6:62; John 12:45; John 16:10-19, Acts 3:16; Acts 20:38; Acts 25:24, Revelation 11:11-12; id. c. ptcp., Mark 5:15, Luke 10:18, John 6:19; John 10:12; John 20:12; John 20:14, 1 John 3:17; c. acc rei, Matthew 28:1, Luke 14:29; Luke 21:6; Luke 23:48, John 2:23; John 6:2; John 7:3, Acts 4:13; Acts 8:13; id. c. ptcp., John 20:6, Acts 7:56; Acts 10:11; seq. ὅτι , Acts 19:26.

2. In popular lang. (Kennedy, Sources, 155; EL, § 24, s.v. ὁρᾶν ), in pres. and impf. = ὁράω , to see, perceive, discern: seq. ὅτι , Mark 16:4, John 4:19; John 12:19, Acts 19:26; Acts 27:10; πόσαι , Acts 21:20; πηλίκος , Hebrews 7:4; c. acc rei, Mark 5:38; id. c. ptcp., Acts 17:16; Acts 28:6; c. acc pers., Mark 3:11, John 14:19, Acts 9:7; Acts 17:22; πνεῦμα , Luke 24:37; τὸ Papyri, John 14:17; seq. ὅτι , John 9:8; c. ptcp., Luke 24:39.

3. Hebraistically, to experience, partake of: τ . θάνατον , John 8:51 (cf. Psalms 89:49); τ . δόξαν , John 17:24 (cf. ἀνα -, παρα -θερρέω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

A tendency to use θεωρέω more lightly might be deduced from such passages as P Tebt I. 58.25 (B.C. III) οὗτος οὖν θεωρήσας με ὡς προσεδρεύοντα καθ᾽ ήμέραν ὡσεὶ δεδίλανται, ";seeing me in daily attendance he has as it were turned coward"; (Edd.), though ";watched"; will translate it here; ib. 61(b).33 (B.C. 118–7) ἠξίου [ν ] . . . συνθεωρεῖσθαι, ";conquiri,"; and again .373 θεωρῆσ [θαι (l. τεθεωρῆσ [θαι) ἐκ τῆς ] γε [γεν ]ημένης εἰκασίας μετὰ ταῦτα, ";it was perceived from the subsequent estimate."; But whether the verb belonged to the Volkssprache (Blass N. T. Grammatik.2, p. 59, s.v. ὁρᾶν) or not, it was hardly a synonym of ὁράω : cf. the use of the two verbs in John 16:16 (Abbott Joh. Voc., p. 104 ff.). See P Oxy I. 33 versoiii. 9 (ii/A.D.) θεωρήσατε ἕνα ἀπ᾽ αἰῶνος ἀπαιγόμ [ενο ]ν, ";behold one led off to death"; (lit. ";from life";), P Giss I. 9.10 (ii/A.D.) ὡς δὲ οὐτὲ ἴχνος ἐθεώρο [υν, of a woman searching for her husband, and the Christian P Heid 6.9 (iv/A.D.) (= Selections, p. 126) ἐγῖθεν (l. ἐκεῖθεν) θεωροῦμέν σε τὸν δεσπότην καὶ κενὸν (l. καινὸν) (π) [τ ]ρω [να, ";wherefore we regard you as master and new patron."; Similarly from the inscrr. OGIS 751.9 (ii/B.C.) θεωρῶν οὖν ὑμᾶς μετανενοηκότας τε ἐπὶ τοῖ [ς ] προημαρτημένοις, Priene 113.72 (i/B.C.) τελειῶν δ᾽ ὁ μετὰ ταῦτα χρόνος ἐθεωρεῖτο πρὸς τὴν εἰς τὸ πλῆ [θος ] ἀρέσκειαν, and OGIS 666.10 (c. A.D. 55) ἡ Αἴγυπτος, τὰς τοῦ Νείλου δωρεὰς ἐπαυξομένας κατ᾽ ἔτος θεωροῦσα, νῦν μᾶλλον ἀπέλαυσε τῆς δικαίας ἀναβάσεως τοῦ θεοῦ. Boisacq (p. 343) derives the word from θέα and ὁράω. MGr θωρῶ = θεωρῶ (see Thumb Hellen., p. 17).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ἄρξωνται εθεωρει εθεώρει έθεωρει ἐθεώρει εθεώρεις εθεωρήθησαν εθεωρησαν εθεώρησαν ἐθεώρησαν εθεωρουν εθεώρουν ἐθεώρουν θεωρει θεωρεί θεωρεῖ θεωρειν θεωρείν θεωρεῖν Θεωρεις θεωρείς Θεωρεῖς θεωρειτε θεωρείτε θεωρείτέ θεωρεῖτε θεωρεῖτέ θεωρη θεωρή θεωρῇ θεωρησαι θεωρήσαι θεωρῆσαι θεωρησαντες θεωρήσαντες θεωρήσασα θεωρηση θεωρήση θεωρήσῃ θεωρησουσιν θεωρήσουσιν θεωρήσωσιν θεωρητε θεωρήτε θεωρῆτε θεωρουντας θεωρούντας θεωροῦντας θεωρουντες θεωρούντες θεωρούντές θεωροῦντες θεωρούντι θεωρουντος θεωροῦντος θεωρουντων θεωρούντων θεωρουσαι θεωρούσαι θεωροῦσαι θεωρούσι θεωρουσιν θεωρούσιν θεωροῦσιν θεωρω θεωρώ θεωρῶ θεωρων θεωρών θεωρῶν θεωρώσι θεωρωσιν θεωρῶσιν arxontai arxōntai etheorei etheōrei etheṓrei etheoresan etheōrēsan etheṓresan etheṓrēsan etheoroun etheōroun etheṓroun theore theōrē theorei theoreî theorêi theōrei theōreî theōrē̂i theorein theoreîn theōrein theōreîn Theoreis Theoreîs Theōreis Theōreîs theoreite theoreîte theoreîté theōreite theōreîte theōreîté theoresai theorêsai theōrēsai theōrē̂sai theoresantes theorḗsantes theōrēsantes theōrḗsantes theorese theōrēsē theorḗsei theōrḗsēi theoresousin theorḗsousin theōrēsousin theōrḗsousin theorete theorête theōrēte theōrē̂te theoro theorô theōrō theōrō̂ theoron theorôn theōrōn theōrō̂n theorosin theorôsin theōrōsin theōrō̂sin theorountas theoroûntas theōrountas theōroûntas theorountes theoroûntes theōrountes theōroûntes theorounton theoroúnton theōrountōn theōroúntōn theorountos theoroûntos theōrountos theōroûntos theorousai theoroûsai theōrousai theōroûsai theorousin theoroûsin theōrousin theōroûsin
Lectionary Calendar
Thursday, October 17th, 2019
the Week of Proper 23 / Ordinary 28
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
Θευδᾶς
Next Entry
θεωρία
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology