Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:19-19:22

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 18:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you have a custom that I release someone for you at the Passover; do you wish then that I release for you the King of the Jews?"
NA26 – ἔστιν (5748) δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω (5661) ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε (5736) οὖν ἀπολύσω (5661) ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
WH – εστιν (5719) δε συνηθεια υμιν ινα ενα απολυσω (5661) υμιν [ [εν] | εν ] τω πασχα βουλεσθε (5736) ουν απολυσω (5661) υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων
PES – ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they cried out again, saying, ""Not this Man, but Barabbas." Now Barabbas was a robber.
NA26 – ἐκραύγασαν (5656) οὖν πάλιν λέγοντες, (5723) Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν (5713) δὲ Βαραββᾶς λῃστής.
WH – εκραυγασαν (5656) ουν παλιν λεγοντες (5723) μη τουτον αλλα τον βαραββαν ην (5707) δε ο βαραββας ληστης
PES – ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate then took Jesus and scourged Him.
NA26 – Τότε οὖν ἔλαβεν (5627) Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. (5656)
WH – τοτε ουν ελαβεν (5627) ο πιλατος τον ιησουν και εμαστιγωσεν (5656)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܢܰܓ݁ܕ݂ܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
John 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on His head, and put a purple robe on Him;
NA26 – καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν (5656) αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον (5627) αὐτόν,
WH – και οι στρατιωται πλεξαντες (5660) στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν (5656) αυτου τη κεφαλη και ιματιον πορφυρουν περιεβαλον (5627) αυτον
PES – ܘܶܐܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܓ݁ܕ݂ܰܠܘ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܒ݁ܪܺܫܶܗ ܘܟ݂ܰܣܝܽܘܗ݈ܝ ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they {began} to come up to Him and say, ""Hail, King of the Jews!" and to give Him slaps {in the face.}
NA26 – καὶ ἤρχοντο (5711) πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, (5707) Χαῖρε, (5720) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν (5707) αὐτῷ ῥαπίσματα.
WH – και ηρχοντο (5711) προς αυτον και ελεγον (5707) χαιρε (5720) ο βασιλευς των ιουδαιων και εδιδοσαν (5707) αυτω ραπισματα
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate came out again and *said to them, ""Behold, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him."
NA26 – Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω (5719) Πιλᾶτος καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἴδε (5657) ἄγω (5719) ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, (5719) ἵνα γνῶτε (5632) ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και εξηλθεν (5627) παλιν εξω ο πιλατος και λεγει (5719) αυτοις ιδε (5628) αγω (5719) υμιν αυτον εξω ινα γνωτε (5632) οτι ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω (5719) εν αυτω
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus then came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. {Pilate} *said to them, ""Behold, the Man!"
NA26 – ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω, (5719) φορῶν (5723) τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος.
WH – εξηλθεν (5627) ουν [ [ο] | ο ] ιησους εξω φορων (5723) τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρουν ιματιον και λεγει (5719) αυτοις ιδου (5640) ο ανθρωπος
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when the chief priests and the officers saw Him, they cried out saying, ""Crucify, crucify!" Pilate *said to them, ""Take Him yourselves and crucify Him, for I find no guilt in Him."
NA26 – ὅτε οὖν εἶδον (5627) αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν (5656) λέγοντες, (5723) Σταύρωσον (5657) σταύρωσον. (5657) λέγει (5719) αὐτοῖς Πιλᾶτος, Λάβετε (5628) αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, (5657) ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω (5719) ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
WH – οτε ουν ειδον (5627) αυτον οι αρχιερεις και οι υπηρεται εκραυγασαν (5656) λεγοντες (5723) σταυρωσον (5657) σταυρωσον (5657) λεγει (5719) αυτοις ο πιλατος λαβετε (5628) αυτον υμεις και σταυρωσατε (5657) εγω γαρ ουχ ευρισκω (5719) εν αυτω αιτιαν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܩܥܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܙܽܘܩܦ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews answered him, ""We have a law, and by that law He ought to die because He made Himself out {to} {be} the Son of God."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, (5719) καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει (5719) ἀποθανεῖν, (5629) ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. (5656)
WH – απεκριθησαν (5662) αυτω οι ιουδαιοι ημεις νομον εχομεν (5719) και κατα τον νομον οφειλει (5719) αποθανειν (5629) οτι υιον θεου εαυτον εποιησεν (5656)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܰܢ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore when Pilate heard this statement, he was {even} more afraid;
NA26 – Ὅτε οὖν ἤκουσεν (5656) Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, (5675)
WH – οτε ουν ηκουσεν (5656) ο πιλατος τουτον τον λογον μαλλον εφοβηθη (5675)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܚܶܠ ܀
Lexical Parser:  
John 19:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he entered into the Praetorium again and *said to Jesus, ""Where are You from?" But Jesus gave him no answer.
NA26 – καὶ εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει (5719) τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ (5748) σύ; δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ.
WH – και εισηλθεν (5627) εις το πραιτωριον παλιν και λεγει (5719) τω ιησου ποθεν ει (5719) συ ο δε ιησους αποκρισιν ουκ εδωκεν (5656) αυτω
PES – ܘܥܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 19:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Pilate *said to Him, ""You do not speak to me? Do You not know that I have authority to release You, and I have authority to crucify You?"
NA26 – λέγει (5719) οὖν αὐτῷ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; (5719) οὐκ οἶδας (5758) ὅτι ἐξουσίαν ἔχω (5719) ἀπολῦσαί (5658) σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω (5719) σταυρῶσαί (5658) σε;
WH – λεγει (5719) ουν αυτω ο πιλατος εμοι ου λαλεις (5719) ουκ οιδας (5758) οτι εξουσιαν εχω (5719) απολυσαι (5658) σε και εξουσιαν εχω (5719) σταυρωσαι (5658) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܥܰܡܝ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܝܟ݂ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܙܩܦ݂ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 19:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, ""You would have no authority over Me, unless it had been given you from above; for this reason he who delivered Me to you has {the} greater sin."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες (5707) ἐξουσίαν κατ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν (5713) δεδομένον (5772) σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο παραδούς (5631) μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. (5719)
WH – απεκριθη (5662) [ αυτω | [αυτω] ] ιησους ουκ ειχες (5707) εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην (5707) δεδομενον (5772) σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδους (5631) με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܫܠܡܰܢܝ ܠܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 19:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As a result of this Pilate made efforts to release Him, but the Jews cried out saying, ""If you release this Man, you are no friend of Caesar; everyone who makes himself out {to be} a king opposes Caesar."
NA26 – ἐκ τούτου Πιλᾶτος ἐζήτει (5707) ἀπολῦσαι (5658) αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν (5656) λέγοντες, (5723) Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, (5661) οὐκ εἶ (5748) φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν (5723) ἀντιλέγει (5719) τῷ Καίσαρι.
WH – εκ τουτου ο πιλατος εζητει (5707) απολυσαι (5658) αυτον οι δε ιουδαιοι εκραυγασαν (5656) λεγοντες (5723) εαν τουτον απολυσης (5661) ουκ ει (5719) φιλος του καισαρος πας ο βασιλεα εαυτον ποιων (5723) αντιλεγει (5719) τω καισαρι
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܢ ܠܗܳܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܪܳܚܡܶܗ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 19:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore when Pilate heard these words, he brought Jesus out, and sat down on the judgment seat at a place called The Pavement, but in Hebrew, Gabbatha.
NA26 – οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας (5660) τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν (5627) ἔξω (5719) τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν (5656) ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον (5746) Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.
WH – ο ουν πιλατος ακουσας (5660) των λογων τουτων ηγαγεν (5627) εξω τον ιησουν και εκαθισεν (5656) επι βηματος εις τοπον λεγομενον (5746) λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܪ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܪܨܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܳܐ ܓ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. And he *said to the Jews, ""Behold, your King!"
NA26 – ἦν (5713) δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν (5713) ὡς ἕκτη. καὶ λέγει (5719) τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε (5657) βασιλεὺς ὑμῶν.
WH – ην (5707) δε παρασκευη του πασχα ωρα ην (5707) ως εκτη και λεγει (5719) τοις ιουδαιοις ιδε (5628) ο βασιλευς υμων
PES – ܘܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܥܶܐ ܫܶܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 19:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they cried out, ""Away with {Him,} away with {Him,} crucify Him!" Pilate *said to them, ""Shall I crucify your King?" The chief priests answered, ""We have no king but Caesar."
NA26 – ἐκραύγασαν (5656) οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον (5657) ἆρον, (5657) σταύρωσον (5657) αὐτόν. λέγει (5719) αὐτοῖς Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; (5692) ἀπεκρίθησαν (5662) οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν (5719) βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
WH – εκραυγασαν (5656) ουν εκεινοι αρον (5657) αρον (5657) σταυρωσον (5657) αυτον λεγει (5719) αυτοις ο πιλατος τον βασιλεα υμων σταυρωσω (5661) απεκριθησαν (5662) οι αρχιερεις ουκ εχομεν (5719) βασιλεα ει μη καισαρα
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܫܩܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܨܠܽܘܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܡܰܠܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܙܩܽܘܦ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 19:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he then handed Him over to them to be crucified.
NA26 – τότε οὖν παρέδωκεν (5656) αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. (5686) Παρέλαβον (5627) οὖν τὸν Ἰησοῦν·
WH – τοτε ουν παρεδωκεν (5656) αυτον αυτοις ινα σταυρωθη (5686) παρελαβον (5627) ουν τον ιησουν
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܠܡܶܗ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܙܩܦ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 19:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They took Jesus, therefore, and He went out, bearing His own cross, to the place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha.
NA26 – καὶ βαστάζων (5723) ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον (5746) Κρανίου Τόπον, λέγεται (5743) Ἑβραϊστὶ Γολγοθα,
WH – και βασταζων (5723) [ | ] τον σταυρον εξηλθεν (5627) εις τον λεγομενον (5746) κρανιου τοπον ο λεγεται (5743) εβραιστι γολγοθα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܩܺܝܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܳܐ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There they crucified Him, and with Him two other men, one on either side, and Jesus in between.
NA26 – ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, (5656) καὶ μετ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
WH – οπου αυτον εσταυρωσαν (5656) και μετ αυτου αλλους δυο εντευθεν και εντευθεν μεσον δε τον ιησουν
PES – ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܙܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain