Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:19-19:22

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 19:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It was written, ""JESUS THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS."
NA26 – ἔγραψεν (5656) δὲ καὶ τίτλον Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν (5656) ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν (5713) δὲ γεγραμμένον, (5772) Ἰησοῦς Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
WH – εγραψεν (5656) δε και τιτλον ο πιλατος και εθηκεν (5656) επι του σταυρου ην (5707) δε γεγραμμενον (5772) ιησους ο ναζωραιος ο βασιλευς των ιουδαιων
PES – ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܽܘܚܳܐ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Latin {and} in Greek.
NA26 – τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν (5627) τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν (5713) τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη (5681) Ἰησοῦς· καὶ ἦν (5713) γεγραμμένον (5772) Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.
WH – τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν (5627) των ιουδαιων οτι εγγυς ην (5707) ο τοπος της πολεως οπου εσταυρωθη (5681) ο ιησους και ην (5707) γεγραμμενον (5772) εβραιστι ρωμαιστι ελληνιστι
PES – ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܩܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܒ݁ܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܪܽܗ݈ܘܡܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the chief priests of the Jews were saying to Pilate, ""Do not write, 'The King of the Jews'; but that He said, 'I am King of the Jews.' """"
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, (5720) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, (5627) Βασιλεύς εἰμι (5748) τῶν Ἰουδαίων.
WH – ελεγον (5707) ουν τω πιλατω οι αρχιερεις των ιουδαιων μη γραφε (5720) ο βασιλευς των ιουδαιων αλλ οτι εκεινος ειπεν (5627) βασιλευς [ των ιουδαιων ειμι (5719) | ειμι (5719) των ιουδαιων ]
PES – ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate answered, ""What I have written I have written."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Πιλᾶτος, γέγραφα, (5758) γέγραφα. (5758)
WH – απεκριθη (5662) ο πιλατος ο γεγραφα (5754) γεγραφα (5754)
PES – ܐܳܡܰܪ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain