Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5532 - χρεία

Transliteration
chreía
Phonetics
khri'-ah
Origin
from the base of (G5530) or (G5534)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
χράω
 
Next Entry
χρεωφειλέτης
Definition   
Thayer's
  1. necessity, need
  2. duty, business
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2818 ‑ חֲשַׁח (khash‑akh');  2819 ‑ חַשְׁחוּ (khash‑khooth');  6878 ‑ צֹרֶךְ (tso'‑rek);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (43)
Matthew 6
Mark 4
Luke 5
John 3
Acts 5
Romans 1
1 Corinthians 3
Ephesians 1
Philippians 3
1 Thessalonians 3
Titus 1
Hebrews 4
1 John 1
Revelation 3
NAS (49)
Matthew 6
Mark 4
Luke 7
John 4
Acts 5
Romans 1
1 Corinthians 3
Ephesians 2
Philippians 3
1 Thessalonians 4
Titus 1
Hebrews 4
1 John 2
Revelation 3
HCS (49)
Matthew 6
Mark 4
Luke 7
John 4
Acts 5
Romans 1
1 Corinthians 3
Ephesians 2
Philippians 3
1 Thessalonians 4
Titus 1
Hebrews 4
1 John 2
Revelation 3
BSB (49)
Matthew 6
Mark 4
Luke 7
John 4
Acts 5
Romans 1
1 Corinthians 3
Ephesians 2
Philippians 3
1 Thessalonians 4
Titus 1
Hebrews 4
1 John 2
Revelation 3
ESV (37)
Matthew 2
Mark 4
Luke 5
John 1
Acts 5
Romans 1
1 Corinthians 2
Ephesians 2
Philippians 3
1 Thessalonians 3
Titus 1
Hebrews 4
1 John 2
Revelation 2
WEB (47)
Matthew 5
Mark 4
Luke 7
John 4
Acts 4
Romans 1
1 Corinthians 3
Ephesians 2
Philippians 4
1 Thessalonians 3
Titus 1
Hebrews 4
1 John 2
Revelation 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

χρεία (written χρέα PCair.Zen. 25.2, 148 (iii B. C.)), Ion. χρείη Call. in PSI 11.1216.43, : (χράομαι, κέχρημαι): need, want, χρείας ὕπο A. Th. 287; ἵν' ἕσταμεν χρείας considering in what great need we are, S. OT 1443; χρείᾳ πολεμεῖν to war with necessity, Id. OC 191 (anap.): c. gen., want of.., φαρμάκων χρείᾳ κατεσκέλλοντο A. Pr. 481; ἐν χρείᾳ τύχης Id. Th. 506; ἐν χρείᾳ δορός in the need or stress of war, S. Aj. 963; φορβῆς χρείᾳ Id. Ph. 162 (anap.), cf. 1004: ἵππων ἡμῖν χρεία μὲν οὔτε τις πολλῶν οὔτε πολλή [ἐστιν ] Pl. Lg. 834b; ἦ μὴν ἔτ' ἐμοῦ χρείαν ἕξει will have need of my help, A. Pr. 170 (anap.), cf. Call.l.c.; ἀφίκοντο εἰς χρείαν τῆς πόλεως came to feel the need of its assistance, Pl. Mx. 244d; ἰατρῶν ἐν χρείαις ἐσόμεθα, ἐν χρείᾳ ἡγεμόνος εἶναι, Pl. R. 373d, 566e; ὅτου σε χ. ἔχει S. Ph. 646; so τίς χ. σ' ἐμοῦ [ἔχει ]; E. Hec. 976, cf. χρεώ 1.2: χρείαν ἔχω, c. inf., Matthew 3:14 (folld. by (ίνα, John 2:25); signfs. 1.1 and 111 in the same sentence, οὐχ οὕτως χ. ἔχομεν τῆς χ. παρὰ τῶν φίλων ὡς.. Epicur. Sent.Vat. 34: prov., χ. διδάσκει, κἂν βραδύς τις ᾖ, σοφόν ' necessity is the mother of invention', E. Fr. 715, cf. El. 376, Men. 263: pl., αἱ χρεῖαι τολμᾶν βιάζονται Antipho 3.2.1; αἱ τοῦ σώματος χ. X. Mem. 3.12.5; πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χ. ἡ τῆς τροφῆς παρασκευή Pl. R. 369d; αἱ ἀναγκαῖαι χ. D. 23.148, cf. 45.67 (sg.); πολεμικαὶ χ. Arist. Pol. 1328b11.

2. want, poverty, S. Ph. 175 (lyr.), E. Hel. 420, etc.; διὰ τὴν χ. καὶ τὴν πενίαν Ar. Pl. 534 (anap.).

3. a request of necessity, opp. ἀξίωσις (a claim of merit), Th. 1.37, cf. 33: generally, request, τὴν πρίν γε χ. ἠνύσασθ' ἐμοῦ πάρα A. Pr. 700; κἀγὼ.. τοιάνδε σου χ. ἔχω make such a request of or to thee, Id. Ch. 481.

II business, ὡς πρὸς τί χρείας; for what purpose? S. OT 1174, cf. 1435; χρῆσθαί τινι χρείαν ἣν ἂν ἐθέλωσι Pl. Lg. 868b; δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὴν χ. Plb. 8.16.11. esp. military or naval service, ἡ πολεμικὴ χ. καὶ ἡ εἰρηνική the employments of war and of peace, Arist. Pol. 1254b32; αἱ κατὰ θάλατταν [χ.], ἡ ἐν τῇ γῇ χ., Plb. 6.52.1, 31.21.3; οἱ ἐπὶ τῶν χ. Aristeas 110, LXX 1 Maccabees 12:45; οἱ πρὸς ταῖς χ. Ju. 12.10; οἱ ἐπὶ χρειῶν τεταγμένοι BGU 543.1 (i B. C.); in military sense, action, engagement, αἱ κατὰ μέρος χ. Plb. 1.84.7, al. generally, business, employment, function, Id. 3.45.2, etc.; ἡ ἐγκεχειρισμένη χ. the duty assigned, PTeb. 741.11 (ii B. C.); οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χ. ταύτης Acts 6:3; χ. πολιτικαί Plu. Mar. 32, etc. a business, affair, matter, like cross χρέος, Plb. 2.49.9, al.; τὴν ὑπὲρ τούτων χ. the study of these things, Epicur. Ephesians 1 p.29U. χ. ἀναγκαία need of nature, D.S. 4.33; τροφῆς χ. Ph. 2.472.

III use,

1 as a property, use, advantage, service, χρείης εἵνεκα μηδεμιῆς Thgn. 62; τῆς χ. τοῦ παιδὸς ἀποστερηθῆναι Antipho 3.3.4; ἡ χ. τῆς ῥητορικῆς Pl. Grg. 480a; πωλοῦντες τὴν τῆς ἰσχύος χ. Id. R. 371e; χρείαν ἔχειν τοῖς ἀνθρώποις to be of service to mankind, Id. Smp. 204c; τὰ οὐδὲν εἰς χρείαν things of no use or service, D. Prooem. 56.3; χρείαν ἔχει εἴς τι is of service towards.., Sosip. 1.41; for S. OT 725, v. cross ἐρευνάω 1: pl., χρεῖαι.. φίλων ἀνδρῶν services rendered by them, Pi. N. 8.42; χρείας παρέχεσθαι render services, Decr. ap. D. 18.84, IG 22.654.15, cf. Plb. 1.16.8 (sg.); ἵνα σοι τὰς χ. παρέσχωμαι (sic) PCair.Zen. 498 (iii B. C.); μεγάλην παρεῖχε χ. τοῖς κοινοῖς πράγμασιν Plb. 3.97.4; παρέχειν χ. to be serviceable, useful, Aristo Stoic. 1.79; ἑξήκοντα καὶ τριακόσια χρειῶν γένη παρέχον δένδρον Plu. 2.724e; χ. ναυτικαί equipments, Ael. VH 2.10.

2. as an action, using, use, κτῆσις καὶ χ. X. Mem. 2.4.1, Pl. R. 451c; ἐν χρείᾳ εἶναι in use, Id. Phd. 87c; κατὰ τὴν χ. for use, Id. R. 330c; πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χ. X. Mem. 4.2.25; ἡ χ. τῶν λόγων the employment of words, Pl. Sph. 239d, cf. Plt. 272d: pl., λάμπει γὰρ ἐν χρείαισιν ὥσπερ.. χαλκός is made bright by constant use, S. Fr. 864. of persons, familiarity, intimacy, τινος with one, Antipho 5.63: generally, any relation of business or intercourse, ἐν χρείᾳ τινὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους Pl. R. 372a; ἡ πρὸς ἀλλήλους χ. Arist. Rh. 1376b13; [ Νικόμαχος] συνεβίω Ἀμυντᾳ.. ἰατροῦ καὶ φίλου χρείᾳ in the relationship, capacity, D.L. 5.1. Rhet., pregnant sentence, maxim, freq. illustrated by an anecdote, Sen. 33.7, Hermog. Prog. 3, Aphthon, Prog. 3, Theon Prog. 5, etc.: pl., title of works by Zeno (D.L. 6.91), Aristipp., etc.; by Macho, a collection of sayings of courtesans, Ath. 13.577d; ἡ τοῦ Κλεομένους χ. Plu. 2.218a; χρεῖαι καὶ ἱστορίαι ib.78f.

Thayer's Expanded Definition

χρεία, χρείας, (χρή), from Aeschylus and Sophocles down;

1. necessity, need: τά πρός τήν χρείαν (L T Tr WH πρός τάς χρείας (cf. below)), such things as suited the exigency, such things as we needed for sustenance and the journey, Acts 28:10; εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας (A. V. for necessary uses), i. e. to supply what is absolutely necessary for life ((cf. Babrius fab. 136, 9); others understand the 'wants' here as comprising those of charity or of worship), Titus 3:14; πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας, for the edification of souls, of which there is now special need, Ephesians 4:29 (cf. R. V. and marginal reading); ἐστι χρεία, there is need, followed by an accusative with infinitive Hebrews 7:11; ἐστι χρεία τίνος, there is need of something, Revelation 22:5 Griesbach; Luke 10:42 ((but not WH marginal reading)); ἔχω χρείαν τίνος, to have need of (be in want of) something (often in the Greek writings from Aeschylus down, cf. Passow, under the word, 1; (Liddell and Scott, under the word, II. 1)), Matthew 6:8; Matthew 21:3; Mark 11:3; Luke (); ; John 13:29; 1 Corinthians 12:21, 24; 1 Thessalonians 4:12; Hebrews 10:36; Revelation 3:17 R G (see below); (not Griesbach); τοῦ with an infinitive Hebrews 5:12 (Winers Grammar, § 44, 4 a.; cf. τίς, 2 b., p. 626a bottom); the genitive of the thing is evident from the context, Acts 2:45; Acts 4:35; with the genitive of a person whose aid, testimony, etc., is needed, Matthew 9:12; Matthew 26:65; Mark 2:17; Mark 14:63; Luke 5:31; ἔχω χρείαν, followed by an infinitive (cf. Buttmann, § 140, 3), I, etc. have need to etc., Matthew 3:14; Matthew 14:16; John 13:10; 1 Thessalonians 1:8; 1 Thessalonians 4:9 (with which cf. 5:1 (see Winers Grammar, 339 (318); Buttmann, § 140, 3)); followed by ἵνα (see ἵνα, II. 2 c. (Buttmann, § 139, 46; cf. Epictetus diss. 1, 17, 18)), John 2:25; John 16:30; 1 John 2:27; χρείαν ἔχω, absolutely, to have need: Mark 2:25; (Ephesians 4:28); 1 John 3:17; οὐδέν χρείαν ἐηξω, to have need as to nothing (cf. Buttmann, § 131, 10), Revelation 3:17 L T Tr WH. χρεία with a genitive of the subjunctive the condition of one deprived of those things which he is scarcely able to do without, want, need: λειτουργός τῆς χρείας μου (see λειτουργός, 2 at the end), Philippians 2:25; πληροῦν τήν χρείαν τίνος (Thucydides 1. 70), Philippians 4:19; (add, εἰς (Lachmann brackets εἰς) τήν χρείαν μοι ἐπέμψατε, unto (i. e. to relieve, cf. εἰς, B. II. 3 c. γ., p. 185b top) my need, Philippians 4:16); plural one's necessities: ταῖς χρείαις ... ὑπηρέτησαν, to provide for one's necessities, Acts 20:34; κοινωνεῖν ταῖς χρείαις (cf. p. 352{a} top), Romans 12:13.

2. duty, business (so especially from Polybius down (cf. Judith 12:10; 1 Macc. 12:45 1 Macc. 13:37; 2 Macc. 7:24, etc.)): Acts 6:3.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

χρεία , -ας , ,

[in LXX: 2 Chronicles 2:16 (15) (H6878), Ezra 7:20 (H2819) freq. in Sirach 1:1-30 -2 Mac;]

1. need, necessity: Acts 28:10, Titus 3:14; πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χ . (RV, txt., for edifying as the need may be; but v. Field, Notes, 192), Ephesians 4:29; ἕστι χ ., Luke 10:42, Hebrews 7:11; χ . ἔχειν , c. gen., Matthew 6:8; Matthew 21:3, Mark 11:3, Luke 9:11; Luke 15:7; Luke 19:31; Luke 19:34; Luke 22:71, John 13:29, 1 Corinthians 12:21; 1 Corinthians 12:24, 1 Thessalonians 4:12, Hebrews 10:36, Revelation 21:23; Revelation 22:5; seq. τοῦ , c. inf. (Bl., § 71, 3), Hebrews 5:12; absol. (sc. gen.), Acts 2:45; Acts 4:35; c. gen. pers., Matthew 9:12; Matthew 26:65, Mark 2:17; Mark 14:63, Luke 5:31; c. inf. (Bl., § 69, 5), Matthew 3:14; Matthew 14:16, John 13:10, 1 Thessalonians 1:8; 1 Thessalonians 4:9; seq. ἵνα , John 16:30, 1 John 2:27; absol., Mark 2:25, Ephesians 4:28, 1 John 3:17; οὐδὲν χ . ἔχειν , Revelation 3:17; ἡ χ ., c. gen. subjc., Philippians 2:25; Philippians 4:16; Philippians 4:19; pl., Acts 20:34, Romans 12:13.

2. matter, business (so esp. in late writers, Polyb., al.; 1 Maccabees 12:45, al.): Acts 6:3.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
εχρεμέτιζεν χρεια χρεία χρειαις χρείαις χρειαν χρείαν χρειας χρείας χρεμετίσατε χρεμετισμός χρεμετισμού χρεμετισμώ χρεμέτισον χρέος χρέους chreia chreía chreiais chreíais chreian chreían chreias chreías
adsFree icon
Ads FreeProfile