Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:21

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for in your eating each one takes his own supper first; and one is hungry and another is drunk.
NA26 – ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει (5719) ἐν τῷ φαγεῖν, (5629) καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, (5719) ὃς δὲ μεθύει. (5719)
WH – εκαστος γαρ το ιδιον δειπνον προλαμβανει (5719) εν τω φαγειν (5629) και ος μεν πεινα (5719) ος δε μεθυει (5719)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܶܗ ܩܳܕ݂ܶܡ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܳܗ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܘܚܰܕ݂ ܪܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile