Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:10,28

New American Standard Bible
1 Corinthians 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another {various} kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.
NA26 – ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν·
WH – αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω [δε] προφητεια αλλω [δε] διακρισεις πνευματων ετερω γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων
PES – ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝܠܶܐ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܳܪܽܘܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܙܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܫܳܩܳܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 12:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And God has appointed in the church, first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, {and various} kinds of tongues.
NA26 – καὶ οὓς μὲν ἔθετο class="show tvm">(5639) θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
WH – και ους μεν εθετο class="show tvm">(5639) ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις επειτα χαρισματα ιαματων αντιλημψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων
PES – ܣܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܫܠܺܝܚܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܚܰܝܠܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܶܐ ܘܰܙܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile