Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:11

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things.
NA26 – ὅτε ἤμην (5713) νήπιος, ἐλάλουν (5707) ὡς νήπιος, ἐφρόνουν (5707) ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην (5711) ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα (5754) ἀνήρ, κατήργηκα (5758) τὰ τοῦ νηπίου.
WH – οτε ημην (5710) νηπιος ελαλουν (5707) ως νηπιος εφρονουν (5707) ως νηπιος ελογιζομην (5711) ως νηπιος οτε γεγονα (5754) ανηρ κατηργηκα (5758) τα του νηπιου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܛܠܶܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile