Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:5

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It does not act disgracefully, it does not seek its own {benefit;} it is not provoked, does not keep an account of a wrong {suffered,}
NA26 – οὐκ ἀσχημονεῖ, (5719) οὐ ζητεῖ (5719) τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται (5736) τὸ κακόν,
WH – ουκ ασχημονει (5719) ου ζητει (5719) τα εαυτης ου παροξυνεται (5743) ου λογιζεται (5736) το κακον
PES – ܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܕ݁ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile