Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:16

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For otherwise, if you bless {God} in the spirit {only,} how will the one who occupies the place of the outsider {know to} say the "Amen" at your giving of thanks, since he does not understand what you are saying?
NA26 – ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς (5725) ἐν πνεύματι, ἀναπληρῶν (5723) τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ (5692) τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις (5719) οὐκ οἶδεν; (5758)
WH – επει εαν ευλογης (5725) [εν] πνευματι ο αναπληρων (5723) τον τοπον του ιδιωτου πως ερει (5692) το αμην επι τη ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις (5719) ουκ οιδεν (5758)
PES – ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܢ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܪܽܘܚ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile