Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:28

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if there is no interpreter, he is to keep silent in church; and have him speak to himself and to God.
NA26 – ἐὰν δὲ μὴ (5753) διερμηνευτής, σιγάτω (5720) ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω (5720) καὶ τῷ θεῷ.
WH – εαν δε μη η (5725) διερμηνευτης σιγατω (5720) εν εκκλησια εαυτω δε λαλειτω (5720) και τω θεω
PES – ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܫܶܩ ܢܶܫܬ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile