Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:17

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and if Christ has not been raised, your faith is worthless; you are still in your sins.
NA26 – εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, (5769) ματαία πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ (5748) ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
WH – ει δε χριστος ουκ εγηγερται (5769) ματαια η πιστις υμων [ [εστιν] (5719) | ] ετι εστε (5719) εν ταις αμαρτιαις υμων
PES – ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile