Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preached to you, unless you believed in vain.
NA26 – δι οὗ καὶ σῴζεσθε, (5743) τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην (5668) ὑμῖν εἰ κατέχετε, (5719) ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. (5656)
WH – δι ου και σωζεσθε (5743) τινι λογω ευηγγελισαμην (5668) υμιν ει κατεχετε (5719) εκτος ει μη εικη επιστευσατε (5656)
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile