Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:24

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – then {comes} the end, when He hands over the kingdom to {our} God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power.
NA26 – εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ (5725) τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ (5661) πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
WH – ειτα το τελος οταν παραδιδω (5725) την βασιλειαν τω θεω και πατρι οταν καταργηση (5661) πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναμιν
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܛܶܠ ܟ݁ܽܠ ܪܺܝܫ ܘܟ݂ܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܝܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile