Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:25

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He must reign until He has put all His enemies under His feet.
NA26 – δεῖ (5904) γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν (5721) ἄχρι οὗ θῇ (5632) πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.
WH – δει (5719) γαρ αυτον βασιλευειν (5721) αχρι ου θη (5632) παντας τους εχθρους υπο τους ποδας αυτου
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile