Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:32

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If from human motives I fought with wild beasts at Ephesus, what good is it to me? If the dead are not raised, LET'S EAT AND DRINK, FOR TOMORROW WE DIE.
NA26 – εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα class="show tvm">(5656) ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, class="show tvm">(5743) Φάγωμεν class="show tvm">(5632) καὶ πίωμεν, class="show tvm">(5632) αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν. class="show tvm">(5719)
WH – ει κατα ανθρωπον εθηριομαχησα class="show tvm">(5656) εν εφεσω τι μοι το οφελος ει νεκροι ουκ εγειρονται class="show tvm">(5743) φαγωμεν class="show tvm">(5632) και πιωμεν class="show tvm">(5632) αυριον γαρ αποθνησκομεν class="show tvm">(5719)
PES – ܐܶܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬ݁ܕ݂ܺܝܬ݂ ܠܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܗܢܺܝܬ݂ ܐܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܚܳܪ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile