Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:39

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All flesh is not the same flesh, but there is one {flesh} of mankind, another flesh of animals, another flesh of birds, and another of fish.
NA26 – οὐ πᾶσα σὰρξ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων.
WH – ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ αλλα αλλη μεν ανθρωπων αλλη δε σαρξ κτηνων αλλη δε σαρξ πτηνων αλλη δε ιχθυων
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܫܘܶܐ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile