Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:41

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars; for star differs from star in glory.
NA26 – ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει (5719) ἐν δόξῃ.
WH – αλλη δοξα ηλιου και αλλη δοξα σεληνης και αλλη δοξα αστερων αστηρ γαρ αστερος διαφερει (5719) εν δοξη
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܡܝܰܬ݁ܰܪ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile