Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:42

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable {body,} it is raised an imperishable {body;}
NA26 – Οὕτως καὶ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται class="show tvm">(5743) ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται class="show tvm">(5743) ἐν ἀφθαρσίᾳ·
WH – ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται class="show tvm">(5743) εν φθορα εγειρεται class="show tvm">(5743) εν αφθαρσια
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܙܕ݁ܰܪܥܺܝܢ ܒ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile