Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:53

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:53
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this perishable must put on the imperishable, and this mortal {must} put on immortality.
NA26 – δεῖ (5904) γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι (5670) ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι (5670) ἀθανασίαν.
WH – δει (5719) γαρ το φθαρτον τουτο ενδυσασθαι (5670) αφθαρσιαν και το θνητον τουτο ενδυσασθαι (5670) αθανασιαν
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile