Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:53

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:53
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this perishable must put on the imperishable, and this mortal {must} put on immortality.
NA26 – δεῖ (5904) γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι (5670) ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι (5670) ἀθανασίαν.
WH – δει (5719) γαρ το φθαρτον τουτο ενδυσασθαι (5670) αφθαρσιαν και το θνητον τουτο ενδυσασθαι (5670) αθανασιαν
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile