Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:55,57

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""O , ? O , ?"
NA26 – ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;
WH – που σου θανατε το νικος που σου θανατε το κεντρον
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܳܘ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܫܝܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
NA26 – τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι (5723) ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – τω δε θεω χαρις τω διδοντι (5723) ημιν το νικος δια του κυριου ημων ιησου χριστου
PES – ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile