Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The churches of Asia greet you. Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord, with the church that is in their house.
NA26 – Ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
WH – ασπαζονται (5736) υμας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζεται (5736) υμας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια
PES – ܫܳܐܠܳܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܥܰܡ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile