Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The churches of Asia greet you. Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord, with the church that is in their house.
NA26 – Ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
WH – ασπαζονται (5736) υμας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζεται (5736) υμας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια
PES – ܫܳܐܠܳܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܥܰܡ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile