Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The churches of Asia greet you. Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord, with the church that is in their house.
NA26 – Ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
WH – ασπαζονται (5736) υμας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζεται (5736) υμας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια
PES – ܫܳܐܠܳܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܥܰܡ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain