Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All the brothers {and sisters} greet you. Greet one another with a holy kiss.
NA26 – ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε (5663) ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
WH – ασπαζονται (5736) υμας οι αδελφοι παντες ασπασασθε (5663) αλληλους εν φιληματι αγιω
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile