Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:30

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But {it is} due to Him {that} you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,
NA26 – ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε (5748) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη (5675) σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
WH – εξ αυτου δε υμεις εστε (5719) εν χριστω ιησου ος εγενηθη (5675) σοφια ημιν απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις
PES – ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile