Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified.
NA26 – οὐ γὰρ ἔκρινά (5656) τι εἰδέναι (5760) ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. (5772)
WH – ου γαρ εκρινα (5656) τι ειδεναι (5760) εν υμιν ει μη ιησουν χριστον και τουτον εσταυρωμενον (5772)
PES – ܘܠܳܐ ܕ݁ܳܢܶܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܙܩܺܝܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile