Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:4

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,
NA26 – καὶ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,
WH – και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν [ πειθοις σοφιας λογοις | <πειθοις> σοφιας [λογοις] ] αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως
PES – ܘܡܶܠܰܬ݂ܝ ܘܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile