Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:6

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away;
NA26 – Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν class="show tvm">(5719) ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· class="show tvm">(5746)
WH – σοφιαν δε λαλουμεν class="show tvm">(5719) εν τοις τελειοις σοφιαν δε ου του αιωνος τουτου ουδε των αρχοντων του αιωνος τουτου των καταργουμενων class="show tvm">(5746)
PES – ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile